search
Sök
menu
Meny

Energi

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

Samhällets användning av energi belastar miljön på flera olika sätt. Stoft, kolväten och tungmetaller försämrar luften och påverkar hälsan. Förbränning av fossila bränslen, t.ex. bensin och olja, bidrar till växthuseffekten och ger utsläpp av försurande och övergödande ämnen. Exempel på kommunal energiproduktion är fjärrvärmeanläggningar, vattenkraft, vind-kraft, biogas samt solceller och solvärme. Biogas är ett miljövänligt lokalt producerat bränsle som utvinns ur olika typer av avfall. Biogasen används både som bränsle i fjärr-värmenätet, för elproduktion och för produktion av fordons-bränsle.

Det är angeläget att energianvändningen effektiviseras i så stor utsträckning som möjligt. När man ska välja vilken typ av energikälla som är viktigast att effektivisera kan man beakta dels klimatpåverkan och dels primärenergianvändning. Be-greppet primärenergianvändning beskriver hur stor energi-användning som sker från den ursprungliga energikällan via distribution till den slutliga energianvändningen. Om hänsyn tas både till klimatpåverkan och primärenergianvändning bör följande prioritering tillämpas beträffande inom vilka områden energieffektiviseringsåtgärder bör vidtas:

1.El och fossila bränslen
2.Biobränslen
3.Fjärrvärme
4.Fjärrkyla

Kommunen - Geografiskt område

Energianvändning per invånare

IndikatorPHU.12.1
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 29700 kWh/invånare2017

Lokalt producerad el

IndikatorPHU.12.2

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 26 %2018

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorPHU.12.3

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 949959 MWh2020

Biogasproduktion

IndikatorPHU.12.4

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 27000 MWh2019

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorPHU.12.5

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 21,01 %2018

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorPHU.12.6

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 78 %2018

Slutanvändning av energi

IndikatorPHU.12.20

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 29,7 MWh/inv.2017

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

IndikatorPHU.12.19

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 72 %2017

Elavbrott

IndikatorPHU.12.18

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 55 minuter/kund2018

Kommunal verksamhet

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorPHU.12.8

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 199000 MWh2019

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorPHU.12.9

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 18800 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorPHU.12.11

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 12140 MWh2019

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorPHU.12.12

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1145 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning - persontransporter

IndikatorPHU.12.15

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 6167 MWh2019

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorPHU.12.16

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 582 kWh/årsarbetare2019

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorPHU.12.17

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 151,2 2019

Andel solel

IndikatorPHU.12.21

Andel av använd elenergi i kommunen som produceras med lokala solceller.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 0,2 %2017
Målområde PHU.12
Senast ändrad: 2021-07-01