search
Sök
menu
Meny

Energi

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

Samhällets användning av energi belastar miljön på flera olika sätt. Stoft, kolväten och tungmetaller försämrar luften och påverkar hälsan. Förbränning av fossila bränslen, t.ex. bensin och olja, bidrar till växthuseffekten och ger utsläpp av försurande och övergödande ämnen. Exempel på kommunal energiproduktion är fjärrvärmeanläggningar, vattenkraft, vind-kraft, biogas samt solceller och solvärme. Biogas är ett miljövänligt lokalt producerat bränsle som utvinns ur olika typer av avfall. Biogasen används både som bränsle i fjärr-värmenätet, för elproduktion och för produktion av fordons-bränsle.

Det är angeläget att energianvändningen effektiviseras i så stor utsträckning som möjligt. När man ska välja vilken typ av energikälla som är viktigast att effektivisera kan man beakta dels klimatpåverkan och dels primärenergianvändning. Be-greppet primärenergianvändning beskriver hur stor energi-användning som sker från den ursprungliga energikällan via distribution till den slutliga energianvändningen. Om hänsyn tas både till klimatpåverkan och primärenergianvändning bör följande prioritering tillämpas beträffande inom vilka områden energieffektiviseringsåtgärder bör vidtas:

1.El och fossila bränslen
2.Biobränslen
3.Fjärrvärme
4.Fjärrkyla

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Kommunen - geografiskt område

1

Genomfört enligt plan
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Genomfört enligt plan

Kommunen - geografiskt område

2021

Jönköping Energi AB

Kommunen - geografiskt område

3

Genomfört enligt plan
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal verksamheter

Genomfört enligt plan

Kommunen - geografiskt område

2021

Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Kommunen - geografiskt område

4

Genomfört enligt plan
Åtgärdsutveckling - kapa effekttoppar

Genomfört enligt plan

Kommunen - geografiskt område

2021

Bostads AB Vätterhem, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Kommunen - geografiskt område

5

Pågående med avvikelse
Stöd till miljöanpassade snökanoner

Pågående med avvikelse

Kommunen - geografiskt område

2020

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunal verksamhet

7

Pågående enligt plan
Energieffektivisering – fastigheter 2

Pågående enligt plan

Kommunal verksamhet

2030

Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

9

Pågående enligt plan
Gatubelysning - förnyelse

Pågående enligt plan

Kommunal verksamhet

2025

Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

10

Pågående med avvikelse
Solceller – kommunkoncernen

Pågående med avvikelse

Kommunal verksamhet

2020

Bostads AB Vätterhem, Junehem AB, Jönköping Airport AB, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

11

Pågående enligt plan
Flera solceller på befintliga byggnader

Pågående enligt plan

Kommunal verksamhet

2025

Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

12

Pågående med avvikelse
Oljepannor – konvertering

Pågående med avvikelse

Kommunal verksamhet

2020

Tekniska nämnden

Målområde PHU.12
Senast ändrad: 2021-07-01