search
Sök
menu
Meny

Klass 1- och 2-områden skyddas

Områden som getts värdeklass 1 eller 2 i Naturvårdsprogrammet ska undantas från exploatering och andra skadliga ingrepp. Om ingrepp inte går att förhindra ska kompensation göras genom restaurering/återställande/bevarande av liknande naturområde på annan plats i kommunen.

I Naturvårdsprogram 2019 finns 2072 objekt klassade i fyra klasser. Klass 1 betyder mycket högt naturvärde och klass 2 betyder högt naturvärde. Dessa klasser innehåller tillsammans ca 770 objekt med en total yta uppgående till ca 67 000 ha. Över 50 000 ha utgörs dock av Vättern. Naturvårdsprogrammet ska vara giltigt ca 10 år, dock kommer vissa kompletteringar att göras, men ej ytterligare omklassningar av naturvårdsobjekt. Naturvårdsprogrammet finns tillgängligt för alla som arbetar med kommunens kartprogram vilket underlättar planering och hänsynstagande. I samband med arbetet med ny ÖP har ytterligare värdefulla vatten, omklassning av våtmarker med tidigare lägre värden samt nyckelbiotoper klass 1 och 2 (som ej fanns i Naturvårdsprogrammet) gjorts. Inventering av gräsmarker har gjorts under 2014-15 och en del områden har klassats högre eller lägre än i befintligt naturvårdsprogram. En del objekt har tagits bort då de varit starkt påverkade eller förstörda.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås

Indikatorer

Andel skyddad natur

IndikatorPHU.7.1.1

Total skyddad natur dividerat med total yta i kommunen. Med skyddad natur avses nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotpskyddsområde.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 3,5 %2018

Skyddad natur

IndikatorPHU.7.1.2

Antal skyddade naturområden

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 85 stycken2020
Mål PHU.7.1
Senast ändrad: 2021-12-22
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden