search
Sök
menu
Meny

Andel skyddad natur

Andelen skyddad yta har inte förändrats under de senaste åren men antalet skyddade områden har ökat, se nyckeltal Skyddad natur. Jämfört med övriga kommuner i Sverige ligger Jönköping i mitten.

Total skyddad natur dividerat med total yta i kommunen. Med skyddad natur avses nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotpskyddsområde.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2014

3,5

1

Jönköping

2015

3,5

2

Jönköping

2016

3,5

3

Jönköping

2017

3,5

4

Jönköping

2018

3,5

5

Sverige

2014

10,3

6

Sverige

2015

10,4

7

Sverige

2016

10,4

8

Sverige

2017

10,6

9

Sverige

2018

10,8

Datakälla: www.kolada.se

Kommentar

Det bildas naturreservat, biotopskyddade områden, naturreservat enligt miljöbalken och naturvårdsavtal (tidsbegränsat skydd enligt jordabalken som dock ej räknas med i statistiken) kontinuerligt i kommunen. Kommunen har bildat ett naturreservat 2018, Häggebergs och Granbäcks lövskogar, och ett naturminne, Eken på Huskvarna kyrkogård, under 2019. Vi planerar att bilda naturreservatet Kaxholmens lövskog under 2020 och naturreservatet Vattenledningsområdet 2021 eller 2022. Länsstyrelsen bildade ett naturreservat, Fagerbergskärret, i kommunen under 2019. Det har dock överklagats och finns följaktligen inte med i statistiken.

Indikator PHU.7.3
Senast ändrad: 2020-03-13
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål