search
Sök
menu
Meny

Djur och växter

Fåglar på stenar i vattnet
Foto: Christina Lindqvist

Jönköpings kommun är rik på naturupplevelser och höga naturvärden och några av dem utgör särskilda ansvarsmiljöer: Vättern är en ren klarvattensjö, Europas femte största sjö, och ingår i EU´s nätverk för skyddsvärd natur, Natura 2000. Vätterns tillrinnande vattendrag, vätterbäckarna, utgör en viktig del av detta ekosystem. Stora myrar och högmossar är unika i ett internationellt perspektiv och sådana finns i västra delen av kommunen. Andra ansvarsmiljöer är bergbranter med ek/tallskogar och ädellövbranter. I det öppna jordbrukslandskapet finns flera värdefulla biotoper i stora träd (bl.a. jätteekar och stora tallar), gamla träd, hassellundar samt naturliga ängs- och betesmarker. Sverige har ett internationellt ansvar för bl.a. ekmiljöer med jätteträd. En del av ansvarsmiljöerna har sina koncentrationer, så kallade värdetrakter, i kommunens tätortsnära natur. Mycket finns också i östra delen, Östra Vätterbranterna, som är ett landskap som 2012 utsågs till biosfärområde av UNESCO. Området är därmed ett modellandskap för att hitta hållbara lösningar.

Naturen ger oss också ett antal ekosystemtjänster som alltmer uppmärksammas när natur förstörs eller påverkas negativt. Några viktiga ekosystemtjänster är: luft- och vattenrening som bl.a. ger dricksvatten, syreproduktion, pollinerande insekter och naturlig skadedjursbekämpning, jordbildning som ger bördiga marker att odla på, motstånd mot erosion, utjämning av höga flöden. Ekosystemtjänster fungerar effektivare i natur med hög biologisk mångfald än i ensartad natur. Därför är det angeläget att veta var vi har rik natur och förvalta den väl.

Mål och åtgärder inom området Djur och växter redovisas huvudsakligen inom ramen för kommunens Naturvårdsprogram. Ytterligare mål och åtgärder för skog finns redovisade i Program för Jönköpings kommuns skogar med tillhörande riktlinjer.

Lokala miljömål

Klass 1- och 2-områden skyddas

MålPHU.7.1

Områden som getts värdeklass 1 eller 2 i Naturvårdsprogrammet ska undantas från exploatering och andra skadliga ingrepp. Om ingrepp inte går att förhindra ska kompensation göras genom restaurering/återställande/bevarande av liknande naturområde på annan plats i kommunen.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnåsMålet bedöms kunna uppnås
Uppdragsstatus:  0 av 2 uppdrag är genomförda
Målområde PHU.7
Senast ändrad: 2021-12-22