search
Sök
menu
Meny

Avfall

Skylt återvinningsstation
Foto: Christina Lindqvist

Vi arbetar ständigt för att förbättra avfallshanteringen för att minska avfallsmängden och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av olika material samt minska spridningen av oönskade ämnen i vår miljö. Ytterligare mål och åtgärder finns redovisade i Avfallsplanen.

Indikatorer

Avfallsmängd per invånare

IndikatorPHU.16.1
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 510 kg/inv.2019

Avfall - materialåtervinning

IndikatorPHU.16.2

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 270 kg/inv2019

Avfall - energiutvinning

IndikatorPHU.16.3

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 240 kg/invånare2019

Farligt avfall

IndikatorPHU.16.4

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22,5 kg/invånare2019

Föroreningar i slam - kadmium, kvicksilver, PAH, PCB

IndikatorPHU.16.5

Halt kadmium, kvicksilver, PAH och PCB i slam.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1,47 2019

Föroreningar i slam - bly och nonylfenol

IndikatorPHU.16.6

Halt bly och nonylfenol i slam.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 17 mg/kg ts2019

Fosfor i slam som återanvänds

IndikatorPHU.16.7

Andel fosfor i slam som återanvänds.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Insamlat hushållsavfall

IndikatorPHU.16.8

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 467 kg/person2019

Materialåtervinning

IndikatorPHU.16.9

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 44 %2019

Mat- och restavfall

IndikatorPHU.16.10

Mängd mat- och restavfall per invånare

Målområde PHU.16
Senast ändrad: 2021-07-16