search
Sök
menu
Meny

Avfall

Skylt återvinningsstation
Foto: Christina LindqvistVi arbetar ständigt för att förbättra avfallshanteringen för att minska avfallsmängden och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av olika material samt minska spridningen av oönskade ämnen i vår miljö. Ytterligare mål och åtgärder finns redovisade i Avfallsplanen.

Lokala miljömål

Mindre avfallsmängd

MålPHU.16.1 Totala mängden hushållsavfall som uppstår inom kommunen ska minska till år 2015 och mängden avfall per invånare ska då motsvara 2004 års nivåer. (AP)
Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  3 av 6 åtgärder är genomförda

God service

MålPHU.16.2 Minst 90 procent av kommuninvånarna ska vara nöjda med hur avfallshanteringen fungerar till 2014.
Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Fastighetsnära förpackningsinsamling

MålPHU.16.3 Erbjuda alla hushåll fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial senast 2016. Villahushållen via fyrfackssystem, och lägenhetshushåll genom information och rådgivning för fastighetsägare tilll flerfamiljsfastigheter.
Målbedömning: Målet är uppnåttMålet är uppnått

Kundnöjdhet - farligt avfall

MålPHU.16.4 Förbättra möjligheterna att lämna farligt avfall som uppkommer i hushåll. 90 % av kommuninvånarna ska vara nöjda med hur de kan bli av med sitt farliga avfall 2015.
Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Materialåtervinning

MålPHU.16.5 Minst 55 % av hushållsavfallet går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling 2015. (AP)
Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Ökad materialåtervinning

MålPHU.16.6 Minst 60 % av hushållsavfallet ska senast 2019 gå till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. (AP)
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Rent hushållsavfall

MålPHU.16.7 Andelen förpackningar i hushållens restavfall ska minska med 50 % till 2016 jämfört med 2008.
Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Rätt sortering

MålPHU.16.8 Andelen rättsorterat avfall i restavfallet hos villahushåll med FNI ska senast 2018 vara minst 75 vikts-%. (AP)
Andelen rättsorterat avfall i restavfallet på sortergårdar ska senast 2018 vara minst 85 vikts-%. (AP)
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås

Matavfall 2

MålPHU.16.9 Mängden insamlat matavfall ska 2013 vara minst 7000 ton eller så att största möjliga mängd av det matavfall som slängs ska sorteras ut för biogasproduktion och inte sorteras som brännbart.
Målbedömning: Målet har inte uppnåttsMålet har inte uppnåtts

Nyckeltal

Avfall - materialåtervinning

IndikatorPHU.16.2 Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Avfall - energiutvinning

IndikatorPHU.16.3 Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Farligt avfall

IndikatorPHU.16.4 Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Föroreningar i slam - kadmium, kvicksilver, PAH, PCB

IndikatorPHU.16.5 Halt kadmium, kvicksilver, PAH och PCB i slam.

Föroreningar i slam - bly och nonylfenol

IndikatorPHU.16.6 Halt bly och nonylfenol i slam.

Fosfor i slam som återanvänds

IndikatorPHU.16.7 Andel fosfor i slam som återanvänds.
Målområde PHU.16
Senast ändrad: 2018-06-15