search
Sök
menu
Meny

Vätterbäckarna – informationsbroschyr

Vätterbäckarna har höga naturvärden och utgör viktiga reproduktionsområden för Vätterns bestånd av öring, harr och flodnejonöga. Kommunen utför i samarbete med Länsstyrelsen olika typer av fiskevårdsåtgärder för att gynna framförallt öringens möjlighet att vandra fritt i vattendragen. För att informera allmänheten om detta arbete, samt underlätta kontakten med markägare och andra intressenter i samband med restaureringsåtgärder, ska en informationsbroschyr tas fram senast 2020.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
En informationsbroschyr om det arbete som kommunen gör med fiskevårdsåtgärder i Vätterbäckarna ska tas fram.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Miljö- och hälsoskyddskontorets vattenhandläggare kommer göra detta arbete med inhämtning av kunskap från bland annat fiskeenheten på Länsstyrelsen. Insamling av underlag för att ta fram broschyren har påbörjats under 2019.
Motivering/miljöeffekt:
Viktigt att synliggöra det arbete som kommunen gör för den biologiska mångfalden.
Finansiering:
Endast arbetstid i dagsläget.

Kommentar

Uppdraget bedöms kunna utföras och bli klart 2020.

Uppdrag GM.6.22
Senast ändrad: 2019-12-06
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål