search
Sök
menu
Meny

Restaurering - dammar

10 dammar och småvatten ska restaureras eller nyskapas på kommunens mark senast 2017. Översvämningsrisk och dammsäkerhet ska beaktas. Befintliga dammar ska dessutom underhållas ur biologiska aspekter.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Finns dessvärre ingen plan. Lämpliga områden sökes.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Finns dessvärre ingen plan. Kompetens finns på TK, SBK, MHK.
Motivering/miljöeffekt:
Beroende på syfte så kan en damm minska påverkan av näringsämnen och bland annat tungmetaller från dagvatten och jordbruksmark. Även bra för biologisk mångfald.
Finansiering:
Miljömålsanslag 300 000 kr har erhållits.

Kommentar

Underhåll-Atterviksdammen har restaurerats under 2011. Under 2013 utfördes vassklippning i Skarmaden och 2014 utfördes arbete med att återskapa en vattenspegel i Kvarndammen vid Mariebo. Arbetet genomfördes i samverkan mellan Miljökontoret och Tekniska kontoret.
åtgärden har ställs in i sambande med uppföljningsrapporten för 2017. Motivet är att det fortfarande inte finns någon plan för genomförande.

Uppdrag GM.6.13
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål