search
Sök
menu
Meny

Lillån-Bankeryd

Arbete skall bedrivas för att förbättra vattenkvaliteten samt lek- och uppväxtförhållandena för öringen inom Lillåns system. För att skydda viktiga uppväxtområden för öring ska senast 2021 viktiga uppväxtsträckor skyddas genom inrättande att kantzoner, som bidrar till minskad erosion, fastläggning av näringsämnen, samt beskuggning av vattendrag. Från genomförd undersökning ska åtgärder genomföras som minskar problemen med grumling och erosion i Lillåns övre delar.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
I vissa delar av Lillån-Bankeryd råder periodvis dålig vattenkvalité på grund av grumling. Det förekommer även en övergödningsproblematik i ån, med belastning av näringsämnen från bland annat omkringliggande jordbruksmark och dagvatten från Bankeryds samhälle. Inom Lillåns system förekommer även aktiv sandtranport som kan leda till att lekbottnar för öring slammar igen.

För att säkra lek och uppväxtmiljöer för öring så ska ett naturvårdsavtal
med markägare intill Lillån upprättas med syftet att stärka och bevara ekologiskt funktionella kantzoner intill ån. Ekologiskt funktionella kantzoner omkring ett vattendrag bidrar till minskad näringstillförsel från jordbruksmark, minskad erosion och grumling, ökad andel död ved, samt beskuggning av vattendraget som både bidrar till sänkt vattentemperatur och tillförsel av föda till vattenlevande organismer.

En sedimentationsutredning beställdes av Jönköpings kommun med syftet att identifiera områden i Lillåns övre system som bidrar till ökad sandtransport och erosion. Vidare undersöktes vilka problemområden som finns gällande grumling. Åtgärder ska därefter genomföras för att minska sandtransport och grumling.

Biotopvårdsåtgärder ska även genomföras i Lillåns övre delar med syftet att förbättra lek och uppväxtmiljöer för öring.

Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Naturvårdsavtalet förväntas vara undertecknat 2020 . Sedimentationsutredningen utfördes under våren 2018 och rapport inkom under hösten 2018. Under 2020 planeras åtgärder för att minska påverkan i form av grumling, sedimenttransport, samt biotopvårdsåtgärder riktat mot öring.

Kompetens: Jönköpings kommun: Stadsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret, Miljö-och hälsoskyddskontoret. Jönköpings fiskeribiologi, Marin miljöanalys AB, Länsstyrelsen Jönköpings län.
Motivering/miljöeffekt:
Lillån i Bankeryd har problem med övergödning. Det är därför viktigt med kantzoner som minskar läckage av näringsämnen från närliggande jordbruksmarker. Träd intill vattendraget bidrar även med beskuggning och på sikt tillförsel av död ved till vattnet, vilket gynnar de vattenlevande organismerna. Växtlighet vid kantzonerna håller även kvar sand och material som annars kan riskera att erodera bort vid högflöden och kraftig nederbörd.
Finansiering:
Miljömålsanslag, markåtkomstbidrag och ordinarie budget.

Kommentar

En åtgärdsplan för biotopvårdsåtgärder har tagits fram för tre mindre vattendrag som mynnar ut i Lillån. Under 2018 genomfördes en större samlad undersökning av sandtransport och grumling i Lillån och dess mindre tillflöden. Undersökningen syftade till att identifiera problemområden och förslag på åtgärder för att minska erosion,sandtransport och grumling i mindre bäckar som mynnar ut i Lillån. Från utförda undersökningar ska Jönköpings kommun under 2020 arbeta vidare med åtgärder för att minska sandtransport, grumling, samt utföra biotopförbättrande åtgärder riktat mot öring.

Naturvårdsavtal för sträcka mellan Prinseryd-Månseryd beräknas vara undertecknat under 2020.

Uppdrag GM.6.10
Senast ändrad: 2019-12-09
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: