search
Sök
menu
Meny

Partiklar

Följande miljökvalitetsnormer och nationella miljömål gäller:
Årsmedelvärde: MKN 40 µg/m3, Mål 15 µg/m3.
Antal dygn >50 µg/m3: MKN 35.
Högsta dygnsmedelvärde: Mål 30 µg/m3.
Miljömålet för årsmedelvärdet har uppfyllts sedan 2014. Takvärdet på 30 µg/m3 som dygnsmedelvärde bedöms dock vara svårt att nå. Det tillåtna antalet överskridanden av dygnsmedelvärden i miljökvalitetsnormen har överskridits vid ett tillfälle (2008). Därför skapades ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar. Detta har dock senare upphävts med hänsyn till att mätresultaten har förbättrats.

Partiklar

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Mätningar av partikelhalter har från och med 2018 skett på Kungsgatan istället för på Barnarpsgatan. Därför är mätvärdena inte helt jämförbara före och efter 2018.
Det finns miljökvalitetsnorm (MKN) och nationella miljömål som reglerar luftkvaliteten. Normen är en miniminivå som måste klaras och miljömålen är mer ambitiösa.

Indikator GM.3.1
Senast ändrad: 2020-04-02
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål