search
Sök
menu
Meny

Fosfor i slam som återanvänds

Huvuddelen av slammet från våra avloppsreningsverk har använts på åkermark eller som anläggningsjord under de senaste åren vilket är positivt. Övriga slammängder har gått till förbränning eller deponering. Huvudanledningen till att en stor mängd förbrändes 2013 är att tre rötkammare på Huskvarna avloppsreningsverk tömdes och rengjordes.
Från och med 2010 produceras även en jordförbättringsprodukt som kallas biogödsel där matavfall används som råvara. Dessa mängder ingår inte i nyckeltalet.

Andel fosfor i slam som återanvänds.

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Vid avloppsreningsprocessen avskiljs slam ur avloppsvattnet. Slammet rötas och genom rötningen produceras biogas genom en naturlig nedbrytningsprocess. Det rötade slammet/matavfallet innehåller näringsämnen som fosfor och kväve och används idag allt mer som växtnäring på åkermark, vilket minskar behovet av konstgödsel. Produktion av konstgödsel är en energikrävande process och innebär brytning av råfosfat ur berggrunden. Råfosfat är en ändlig resurs och det finns risk för tillgångarna i framtiden tar slut vilket gör det viktigt att återföra fosforn från avloppsvattnet/matavfallet till åkermarken.

Indikator GM.12.4
Senast ändrad: 2020-03-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål