search
Sök
menu
Meny

Föroreningar i slam - bly och nonylfenol

Slammet kan innehålla oönskade ämnen och för att säkerställa att slammet är godkänt för jordbruksändamål finns riktlinjer i form av gränsvärden. I diagrammet redovisas viktade halter av vissa ämnen i slammet från Simsholmens, Huskvarna, Bankeryds och Gränna avloppsreningsverk. Slammet från Jönköpings kommun understiger med god marginal gällande gränsvärden och riktlinjer för respektive parameter.

Halt bly och nonylfenol i slam.

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Gällande gränsvärden enligt SFS 1998:944 och andra riktlinjer i slamöverenskommelsen anges inom parentes.
För att säkerställa att slamkvaliteten hela tiden förbättras, arbetar Jönköpings kommun med att certifiera slamproduktionen enligt Svenskt vattens certifieringssystem REVAQ. I certifieringsarbetet ingår att förbättra kvaliteten på det inkommande avloppsvattnet som bland annat innebär ökad information till hushåll och tydligare riktlinjer till industrier.

Indikator GM.12.12
Senast ändrad: 2020-04-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål