search
Sök
menu
Meny

Avfall - materialåtervinning

I diagrammet redovisas information om vilka avfallsslag som går till materialåtervinning. Mängden avfall som materialåtervinns har ökat stadigt vilket är positivt även om ökningen till viss del beror på ökade avfallsmängder vilket inte är positivt.

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Farligt avfall är det avfall som det är mest angeläget att begränsa mängden av samt att ha en väl fungerande hantering av. Farligt avfall omhändertas både genom materialåtervinning, energiutvinning och deponering beroende på avfallsslag. Allt omhändertagande av farligt avfall sker i speciella anläggningar som har särskilt tillstånd till denna verksamhet.

Indikator GM.12.2
Senast ändrad: 2018-05-24
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål