search
Sök
menu
Meny

Hållbar fysisk planering

Rutiner och arbetssätt som säkerställer en hållbar fysisk planering ska tas fram senast 2019.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Medverkan i Citylab Action för att kvalitetssäkra processen för att ta fram ett hållbarhetsprogram med tillhörande handlingsplan för utvecklingen av Södra Munksjön. Därefter skapas lämpliga rutiner (kopplat till plan- och exploateringsprocessen) på stadsbyggnadskontoret/tekniska kontoret med utgångspunkt från erfarenheter från Citylab.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Stadsbyggnadskontoret ansvarar för genomförandet i samverkan med berörda aktörer.
Motivering/miljöeffekt:
Kvalitetssäkring av arbetet för ökad hållbarhet och minskad negativ påverkan från stadsutvecklingen.
Finansiering:
Ordinarie budget.

Kommentar

Deltagande i Citylabs utvecklingsprojekt med syfte att ta fram hållbarhetsprogram och hand-lingsprogram för Skeppsbron har slutförts under 2017. Erfarenheterna från hållbarhetsarbetet inom utvecklingsområdet Södra Munksjön ska ligga till grund för utvecklingen av rutiner och arbetssätt som säkerställer en hållbar fysisk planering i allmänhet på Sbk/tk vilket åtgärden avser. Under 2017 har även en inledande workshop hållits på sbk.

Uppdrag GM.9.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Kommunstyrelsen
  • Södra Munksjöns Utvecklings AB
Kontakt: