search
Sök
menu
Meny

Avfall - energiutvinning

I diagrammet redovisas information om vilka avfallsslag som går till energiutvinning. Brännbart avfall från hushållen är det avfall som återstår efter att alla förpackningar, matavfall och farligt avfall sorterats ut. Den fraktionen förbränns (energiåtervinning) för närvarande i kraftvärmeverket på Torsvik.
Det är positivt att mängden avfall som går till energiutvinning minskar till förmån för materialåtervinning.

Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

För att minska mängden brännbart hushållsavfall ytterligare har fastighetsnära sortering införts i kommunen.
Farligt avfall är det avfall som det är mest angeläget att begränsa mängden av samt att ha en väl fungerande hantering av. Farligt avfall omhändertas både genom materialåtervinning, energiutvinning och deponering beroende på avfallsslag. Allt omhändertagande av farligt avfall sker i speciella anläggningar som har särskilt tillstånd till denna verksamhet.

Indikator GM.7.4
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål