search
Sök
menu
Meny

Övergödning vattendrag

Det har över tid varit en huvudsaklig positiv utveckling beträffande både fosfor- och kväveförekomsten i våra vattendrag. Den målsättning som följer av vattendirektivet om att alla sjöar och vattendrag ska kunna uppnå god ekologisk status till år 2021 bedöms dock inte kunna uppnås.

Andel vattenprover (%) där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Datakälla: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kommentar

Övergödande utsläpp av fosfor och kväve påverkar växt- och djurlivet i våra vatten negativt. Övergödande utsläpp drabbar främst sjöar och vattendrag som finns i de östra delarna i kommunen samt nära tätorter och i jordbruksbygder.
Exempel på utsläppsreducerande åtgärder är effektivare rening av avloppsvatten (enskilda och kommunala avlopp), anläggning av kantzoner mot vattendrag och sjöar och ändrad markanvändning.
Förutom t.ex. nedfall och användning av gödsel utgör nederbördsförhållanden en faktor som påverkar resultaten. Låg nederbörd och låga flöden kan medföra minskad utspädning av utsläpp från punktkällor.

Indikator GM.15.5
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: