search
Sök
menu
Meny

Andel skyddad natur

Illustration; träd och fåglar

Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Andel skyddad natur

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

Andelen skyddad yta har inte förändrats under de senaste åren men antalet skyddade områden har ökat, se nyckeltal Skyddad natur. Jämfört med övriga kommuner i Sverige ligger Jönköping i mitten.

Det bildas naturreservat, biotopskyddade områden, naturreservat enligt miljöbalken och naturvårdsavtal (tidsbegränsat skydd enligt jordabalken som dock ej räknas med i statistiken) kontinuerligt i kommunen. Kommunen har bildat ett naturreservat 2018, Häggebergs och Granbäcks lövskogar, och ett naturminne, Eken på Huskvarna kyrkogård, under 2019. Vi planerar att bilda naturreservatet Kaxholmens lövskog under 2020 och naturreservatet Vattenledningsområdet 2021 eller 2022. Länsstyrelsen bildade ett naturreservat, Fagerbergskärret, i kommunen under 2019. Det har dock överklagats och finns följaktligen inte med i statistiken.

Indikator GM.15.8
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål