search
Sök
menu
Meny

Ekosystem och ekologisk mångfald

Illustration; träd och fåglar

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vatten och våtmarker

Övergödning vattendrag

IndikatorGM.15.5

Andel vattenprover (%) där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Djur och växter

Skyddad natur

IndikatorGM.15.4

Antal skyddade naturområden

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Andel skyddad natur

IndikatorGM.15.7

Total skyddad natur dividerat med total yta i kommunen. Med skyddad natur avses nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotpskyddsområde.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2014

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorGM.15.1

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015

Konsumtion

Svenska livsmedel

IndikatorGM.15.6

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015
Hållbarhetsmål GM.15
Senast ändrad: 2019-09-03