search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp totalt - kommunal verksamhet

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet till följd av uppvärmning, elanvändning samt transporter ska minska med minst 70 % till 2020 (med 2007 som basår). Utfallet 2017 var -64 %. Anledningen till att utsläppen ökade kraftigt mellan 2007 och 2008 är att kommunen då började köpa ursprungsmärkt el från panna 1 i Torsviks kraftvärmeverk. Eftersom den eldas med avfall medför den elen högre CO2-utsläpp jämfört med Nordisk elmix som köptes innan. Från och med 2015 köper kommunen ursprungsmärkt förnybar el från panna 2 i Torsviks kraftvärmeverk som eldas med förnybara bränslen vilket har gjort att CO2-utsläppen minskat kraftigt. Det kan således konstateras att köp av förnybar el är viktigt för att påverka koldioxidutsläppen från kommunal verksamhet. Anledningen till att utsläppen ökade mellan 2016 och 2017 är huvudsakligen att fjärrvärmeanvändningen ökade i kommunens fastigheter i kombination med att användningen av fossil energi i fjärrvärmenätet i kommunen ökade vilket fick till följd att emissionsfaktorn för fjärrvärme steg med 25 %. huvudskälet till varför utsläppen ökade mellan 2017 och 2018 var att ytan med inhyrda lokaler ökade. Nyckeltalet inkluderar inte allmännyttig verksamhet som utförs av privata aktörer, till exempel friskolor, privat hemtjänst m.m.

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Datakälla: Jönköpings kommun m.fl.

Kommentar

Det finns brister i statistiken. En av de större bristerna är avsaknad av energistatistik för inhyrda lokaler. En uppskattning har gjorts för 2009 med utgångspunkt från de utsläpp som vi har i egenägda fastigheter och den uppskattningen har legat till grund även för övriga år t.o.m. 2013. Fr.o.m. 2014 har en uppskattning gjorts med utgångspunkt från underlag från de 5-7 största hyresvärdarna. Nyckeltalet inkluderar inte allmännyttig verksamhet som utförs av privata aktörer, till exempel friskolor, privat hemtjänst m.m.

Indikator GM.13.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt: