search
Sök
menu
Meny

Biogasproduktion

Utvecklingen av den totala biogasproduktionen i kommunen har varit positiv över tid men har minskat under de senaste åren. Fackling av gas sker framför allt på avfallsdeponin och på Huskvarna ARV av ekonomiska skäl. På Huskvarna ARV har elpannan gått sönder 2016 men har inte ersatts pga låga elpriser. I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att öka fordonsbränsleproduktionen till 24400 MWh senast 2015. Det målet uppnåddes inte. Efterfrågan på biogas är större än produktionskapaciteten vilket innebär att naturgas till viss del behöver användas.

Biogasproduktion

Datakälla: Jönköpings kommun, Jönköping Energi AB

Kommentar

Biogas är ett miljövänligt lokalt producerat bränsle som utvinns ur olika typer av avfall. Biogas produceras vid Simholmens och Huskvarna avloppsreningsverk samt samlas in på Miljöhantering Jönköping (avfallsdeponi). På anläggningen vid Simsholmen används både avloppsslam och matavfall som råvara. Biogasen används till bl.a. till produktion av fordonsbränsle och som bränsle i fjärrvärmenätet.
Matavfallsinsamlingen som infördes under 2008-2010 har resulterat i högre biogasproduktion. Ytterligare en rötkammare för biogasproduktion färdigställdes i början av 2012.
De behandlade volymerna matavfall har minskat under 2015 som en följd av strävan att optimera verksamheten ekonomiskt. Behandling av matavfall med sämst ekonomisk bärkraft har därför valts bort.

Indikator GM.13.8
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål